ElektroPojazdy.eu Ekologiczne pojazdy elektryczne
Zadzwoń do Nas: (+48) 519 484 909
ElektroPojazdy.eu Ekologiczne pojazdy elektryczne
Zadzwoń do Nas: (+48) 519 484 909

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – ELEKTROPOJAZDY.EU

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Elektropojazdy.eu dostępny pod adresem internetowym www.elektropojazdy.eu prowadzony jest przez firmę Graten Tomasz Kaszubowski z siedzibą w Katowicach 40-774, ul. Panewnicka 367/1 (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6342547414, REGON: 240608610, adres poczty elektronicznej:  sklep@elektropojazdy.eu, numer telefonu kontaktowego: (+48) 519 484 909
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 3. warunki świadczenia usług drogę elektroniczną;
 4. warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie Internetowym;
 5. zasady zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 6. tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający założenie Konta;
 10. Formularza Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
 11. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną, korzystająca z usług Sklepu Internetowego, w tym także dokonująca zakupu Towaru w Sklepie Internetowym;
 12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.);
 13. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 14. Konto – spersonalizowana, nieodpłatna usługa elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowym po uprzednim zalogowaniu, umożliwiająca gromadzenie danych dotyczących bieżących oraz zrealizowanych Zamówień, danych osobowych Klienta oraz adresów dostawy Towarów;
 15. Koszyk – graficznie wyróżnione miejsce w Sklepie Internetowym, umożliwiające Klientowi dokonanie zakupu wybranych Towarów;
 16. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie informacji o Towarach dostępnych w Sklepie, w tym także informacji handlowych na temat promocji oraz nowości;
 17. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
 18. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 19. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy służący do składania zamówień pod adresem internetowym www.elektropojazdy.eu;
 20. Sprzedawca – Graten Tomasz Kaszubowski z siedzibą w Katowicach 40-774, ul. Panewnicka 367/1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6342547414, REGON: 240608610, adres poczty elektronicznej: sklep@elektropojazdy.eu, numer telefonu kontaktowego: (+48) 519 484 909.
 21. Towar – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym;
 22. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 638 z późn. zm.);
 24. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 922);
 25. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru, adres pod który Towar ma zostać doręczony, rodzaj dostawy Towaru oraz metodę płatności;
 26. Zamówienie zagraniczne – Zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze Unii Europejskiej, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 27. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem paragrafu 5 i 6 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów będących jednocześnie Konsumentami. Stosownie do art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru      w stosunku do Klientów będących jednocześnie Przedsiębiorcami.
 28. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego. Pobranie Regulaminu, odtworzenie oraz utrwalenie jego treści możliwe jest w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
 29. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących wymagań technicznych:
 30. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
 31. przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 62 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 55 lub wyżej, Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Opera w wersji 49 lub wyższej;
 32. aktywne konto e-mail zapewniające dostęp do poczty elektronicznej.
 33. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami w sposób niezakłócający jego funkcjonowania. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i prawa osób trzecich.

§ 2.

Zamówienia w Sklepie Internetowym

 1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie Internetowym są Klienci:
 2. zarejestrowani jako użytkownicy Sklepu – wypełnienie Formularza rejestracyjnego i założenie Konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne

 i nieodpłatne;

 • nieposiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
 • Przed złożeniem Zamówienia należy wejść na stronę internetową Sklepu www.elektropojazdy.eu i dokonać wyboru Towaru spośród Towarów zaprezentowanych na stronie internetowej Sklepu. Wybór Towarów dokonywany jest samodzielnie przez Klienta poprzez dodanie Towarów do Koszyka.
 • Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w Dni robocze. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 14 Dni roboczych oraz nie uwzględnia czasu potrzebnego na dostawę zamówionego Towaru.
 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy prawidłowo wypełnić Formularz Zamówienia podając co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, a także wybrać sposób dostawy Towaru, zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz wybrać metodę płatności.
 • Sklep zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia, prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta podanych w Zamówieniu, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Formularz Zamówienia należy wypełnić podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych komunikatów oraz innych informacji dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 • Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające informacje dotyczące:
 • zamówionego Towaru;
 • ceny brutto zamówionych Towarów;
 • wybranego sposobu płatności;
 • całkowitej ceny brutto zamówionych Towarów z uwzględnieniem kosztów dostawy.
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia poprzez dobranie nowego Towaru bądź rezygnacji z dokonania zakupu.
 • W celu potwierdzenia złożenia Zamówienia należy nacisnąć przycisk „Potwierdzam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Potwierdzenie Zamówienie jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty ceny sprzedaży oraz stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 • Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca nie ma obowiązku uwzględniania zmian w Zamówieniu przekazywanych przez Klienta.
 • Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnego oświadczenia woli przez obie strony umowy, to jest: skutecznego złożenia Zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 3.

Cena i płatność

 1. Podane na stronie internetowej Sklepu ceny Towarów wyrażone są w walucie polskiej oraz zawierają podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.
 2. O łącznej cenie Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe), Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.
 3. Klient ma prawo do wyboru następujących sposobów płatności:

płatność przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski nr 30 1050 1214 1000 023 1549 8887;

płatność przelewem za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24;

 1. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje niezwłocznie po dokonaniu przez Klienta płatności za Towar.
 2. O przyjęciu Zamówienia do realizacji Klient jest informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 4.

Dostawa Towarów

 1. Klient ma prawo do wyboru następujących sposobów dostawy zamówionego Towaru:
 2. przesyłka kurierska (zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Formularzu Zamówienia)
 3. odbiór osobisty pod adresem ul. Heweliusza 35, 40-751 Katowice
 4. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 5. Termin dostawy zamówionego Towaru jest liczony od dnia zrealizowania Zamówienia oraz jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wynosi:
 6. od 3 do 14 dni – w przypadku przesyłki kurierskiej,
 7. Od 3 do 14 dni – w przypadku odbioru osobistego.
 8. Sklep Internetowy może poinformować Klienta o planowanym terminie dostawy.
 9. W przypadku Zamówień zagranicznych termin na dostawę zamówionego Towaru może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 10. Towar dostarczany Klientowi jest wolny od wad fizycznych oraz prawnych.
 11. Towar dostarczany jest Klientowi wraz dokumentem sprzedaży. Faktura VAT jest udostępniana Klientowi  za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Historia Zamówień” (w przypadku zarejestrowanych użytkowników Sklepu) .
 12. Opłata za dostawę doliczana jest do ceny Zamówienia. Koszt dostawy Towaru jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Całkowity koszt dostawy Towaru jest podany na stronie internetowej Sklepu na Formularzu Zamówienia.

§ 5.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyn (w trybie art. 27 i następnych Ustawy o prawach konsumenta) składając stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
 2. Oświadczenie, o który mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko Klienta, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez jego upływem. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży, Umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą.
 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@elektorpojazdy.eu lub też w formie pisemnej na adres: ul. Heweliusza 35, 40-751 Katowice
 5. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży w trybie wskazanym w niniejszym paragrafie, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży) zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego na adres wskazany jako adres miejsca siedziby Sprzedawcy: ul. Heweliusza 35, 40-751 Katowice. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Klientowi płatności za Towar oraz poniesione przez Klienta koszty dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności dokonanych przez Klienta może nastąpić dopiero po otrzymaniu zwróconego Towaru bądź otrzymaniu od Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Zwrot dokonanych przez Klienta płatności nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu dokonanych płatności.

§ 6.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługują uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wadę fizyczną lub prawną rzeczy sprzedanej (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).
 2. Zawiadomienia o niezgodności Towaru z Umową sprzedaży wraz z żądaniem określonego działania powinny zostać przesyłane na formularzu reklamacyjnym (wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) w formie pisemnej na: ul. Heweliusza 35, 40-751 Katowice
 3. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym, Klient zobowiązany jest dostarczyć Towar oraz dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT do Sklepu Internetowego na: ul. Heweliusza 35, 40-751 Katowice
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres do doręczeń, chyba że Klient wyrazi zgodę na przesłanie odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną – przez okres 2 lat.
 6. Sprzedawca zastrzega, że prezentowane na stronach Sklepu Internetowego zdjęcia Towarów mają charakter wyłącznie informacyjny oraz mogą nie przedstawiać egzemplarzy Towarów przeznaczonych do sprzedaży. Powyższe nie może stanowić podstawy reklamacji.
 7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta bądź innego urządzenia multimedialnego, powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

§ 7.

Dane osobowe

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych na Formularzu rejestracyjnym i Formularzu Zamówienia danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji Umowy sprzedaży.
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest Sprzedawca.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich zmiany i poprawiania. Klient może ponadto wystąpić do Sprzedawcy żądaniem usunięcia podanych danych osobowych.

§ 8.

Newsletter

 1. Wypełniając Formularz rejestracyjny Klient może zlecić przesyłanie informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres poczty elektronicznej. Składając zlecenie przesyłania Newslettera, Klient jednocześnie zapewnia, że jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.
 2. Wypełniając Formularz rejestracyjny Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze reklamowym i handlowym od partnerów Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z Newslettera oraz otrzymywanie informacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest nieodpłatne.
 4. W każdym czasie, Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego oraz otrzymywania innych informacji o charakterze reklamowym i handlowym.

§ 9.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Sprzedawcę.
Do góry
X
Call Now Button